آخرین اطلاعیه های کدال

 

اطلاعیه های منتشره شرکتها
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 16 مکرر / 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/01/19 (حسابرسی شده)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی نشده)
آگهي ثبتي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1396/01/16 (به پیوست)
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارزي (قيمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی 1398/01/31
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی شده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/03/31
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از 10 درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از 10 درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی نشده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
آگهی ثبت افزایش سرمایه
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/04/20 (حسابرسی شده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/06/31(اصلاحیه)
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/04/31
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/02
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام