آخرین اطلاعیه های کدال

 

اطلاعیه های منتشره شرکتها
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1396/09/30
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/02/26 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت پاک پي)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/02/31(اصلاحیه)
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/03/27
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت اميد کارآفرين)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت ايدم)
افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
گزارش امين اوراق مشارکت براي دوره منتهي به 96/12/29 (به پیوست)
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/03/23
گزارش امين اوراق مشارکت براي دوره متهي به 96/12/29 (به پیوست)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/02/31 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک)
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/10/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - معرفی با تغییر ترکیب هیات مدیره سال مالی منتهی به 1396/10/30
توضيحات شرکت در خصوص تغيير روش محاسبه استهلاک سال 1396 (به پیوست)
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 1396/10/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
توضيحات شرکت درخصوص آخرين مهلت واريز وجوه حق تقدم خريد سهام (به پیوست)
مشمول اصل 44 - تغییرات اساسنامه شرکت
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1396/10/30
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1396/12/29
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر)
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
درخواست اطلاعات سهامداران براي پرداخت سود سهام سال 95 و سنوات قبل از آن (به پیوست)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
لغو پذیرش اوراق بهادار
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توليدخودروهاي سفارشي ايران خودرو)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از 10 درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1396/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت ساخته هاي فلزي اصفهان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت ساختماني برج هزار کرمان)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت نوردولوله پروفيل سپاهان)
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/02/31 (حسابرسی نشده)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت بار آهن سپاهان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1396/10/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت صنايع روي کرمان)