آخرین اطلاعیه های کدال

 

اطلاعیه های منتشره شرکتها
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/11/30 (حسابرسی نشده)
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/12/29 (شرکت گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/11/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/12/29 (شرکت مديريت توسعه نگاه پويا)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/11/30 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و صورتجلسه هيئت مديره مورخ 25/12/96 (به پیوست)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بيمه اي زنجان صبا)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات پس از فروش ايران ترانسفو)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی شده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه فاوا صنعت)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت پالايش روغنهاي صنعتي زنگان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت مقره سازي صدف گستر زنجان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/10/30
افشای اطلاعات بااهمیت - (توثيق يا مسدود كردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1396/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1396/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1396/12/29
توضيحات تکميلي درخصوص عملکرد شرکت (به پیوست)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/10/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/10/30
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/12/29 (شرکت سرمايه گذاري هامون کيش)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/12/29 (شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/07/30(اصلاحیه)
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29