آخرین اطلاعیه های کدال

 

اطلاعیه های منتشره شرکتها
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعدیل سود هرسهم- گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/09/30
مشمول اصل 44 - معرفی با تغییر ترکیب هیات مدیره سال مالی منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - صورت وضعیت پورتفو سرمایه گذاری ها در سهام و سهم الشرکه سال مالی منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - صورت وضعیت پورتفو سرمایه گذاری ها در سهام و سهم الشرکه سال مالی منتهی به 1395/12/30
مشمول اصل 44 - صورت وضعیت پورتفو سرمایه گذاری ها در سهام و سهم الشرکه سال مالی منتهی به 1394/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)
مشمول اصل 44 - صورت وضعیت پورتفو سرمایه گذاری ها در سهام و سهم الشرکه سال مالی منتهی به 1393/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1397/06/31(اصلاحیه)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی)
مشمول اصل 44 - درخواست ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
مشمول اصل 44 - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
مشمول اصل 44 - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مشمول اصل 44 - دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/08/30 (حسابرسی نشده)
مشمول اصل 44 - دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1394/12/29
مشمول اصل 44 - دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - دعوت به مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/07/30 (حسابرسی نشده)
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1395/12/30
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1395/12/30
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1393/12/29
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1397/07/15
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1396/12/29
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1397/10/08
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1393/12/29
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/08/30 (حسابرسی نشده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مشمول اصل 44 - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1394/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش ))
مشمول اصل 44 - پیش بینی بودجه سالانه سال مالی منتهی به 1394/12/29
مشمول اصل 44 - پیش بینی بودجه سالانه سال مالی منتهی به 1393/12/29
مشمول اصل 44 - پیش بینی بودجه سالانه سال مالی منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1393/12/29
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 1395/12/30
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مشمول اصل 44 - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 1394/12/29
مشمول اصل 44 - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/06/31
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی)
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1394/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت کرپ ناز)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/06/31
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1393/12/29
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1395/12/30
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 1395/12/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز)
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 1393/12/29
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29(اصلاحیه)
مشمول اصل 44 - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 1394/12/29
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
مشمول اصل 44 - اساسنامه شرکت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی بام چهار محال و بختیاری)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/08/23 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی ساختمان زاگرس چهارمحال وبختیاری)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اعطای تخفیفات ریالی به مفهوم کاهش سود فروش اقساطی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29