آخرین اطلاعیه های کدال

 

اطلاعیه های منتشره شرکتها
افشای اطلاعات بااهمیت - (طرح دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت داده پردازان تدبير سرمايه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خدمات الکترونيک آدونيس)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت پردازش الکترونيک راشد سامانه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مهندسي وساخت پره توربين مپنا - پرتو)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 16 مکرر / 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
توضيحات شرکت در خصوص سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط شرکت هاي فرعي (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت صنايع معدني و توليدي مهر اصل)
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/04/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1395/12/30
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت ايران خودرو تبريز)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت ليزينگ شيد)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام) (به پیوست)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت صنايع غذايي مهرانه خراسان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت بهينا)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت مبين نگار بهناز)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت طلاي سفيد تبرک)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره واسط مالي اسفند يکم به منظور تامين مالي اوراق اجاره شرکت سايپا (به پیوست)
مجوز بانک مرکزي در خصوص برگزاري مجمع عمومي سالانه سال مالي منتهي به 1396/12/29 بانک خاورميانه (به پیوست)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/02/31 (حسابرسی شده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (شرکت توکا توليد اسپادان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تنديس تجارت باختر)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)