آخرین اطلاعیه های کدال

 

اطلاعیه های منتشره شرکتها
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران در تاریخ 31/06/1397 (به پیوست)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31(اصلاحیه)
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1397/12/29
گزارش عملکرد مدیر صندوق
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/27
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت نگار نصر سهم (سهامی خاص))
تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1397/06/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت ارزش آفرینان میلاد)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/03/31
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/03/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1397/03/31
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)