کارمزد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
موضوع


خرید

فروش
سقف کارمزد (میلیون ریال) درصد سقف کارمزد (میلیون ریال) درصد
کارمزد کارگزاران 200 0.4 200 0.4
کارمزد شرکت بورس 160 0.032 240 0.048
حق نظارت سازمان 80 0.032 120 0.048
کارمزد شرکت سپرده گذاری 160 0.01 240 0.015
فناوری 80 0.012 120 0.018
مالیات 0 0 0 0.5
جمع
0.486
1.029