نبض بازار
تصویر محتوا

عرضه عمده سهام مديريتي غيركنترلي در نماد معاملاتي (ثعمرا4)

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1260/الف/97 مورخ 16/04/1397 اين شرکت، ميزان 50/21 درصد (بيست و يك مميز پنجاه صدم درصد) سهام مديريتي غيرکنترلي شرکت عمران و توسعه شاهد (سهامي عام) در نماد معاملاتي (ثعمرا4) با قيمت پايه کل 492,817,646,887 ريال، روز شنبه مورخ 06/05/1397 از طريق بازار اول فرابورس ايران، مورد عرضه قرار مي گيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذکور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

سررسيد نهايي و توقف نماد معاملاتي (فولاد971)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي اوراق مرابحه شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) در نماد (فولاد971)، به دليل سررسيد در تاريخ 29/04/1397، در پايان معاملات فردا چهارشنبه مورخ 27/04/1397 متوقف مي گردد. اقساط سه ماهه اوراق به دارنده اوراق در روز قبل از سررسيد تعلق مي گيرد. همچنين اصل مبلغ اوراق نيز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسيد نهايي اوراق تعلق مي گيرد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي مرتبه دوم و توقف نماد معاملاتي (شراز1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پالايش نفت شيراز (شراز1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي،امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. تاكيد مي گردد نماد مذكور (شراز1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 30/04/1397، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (تجار1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان (تجار1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (ثپرديس1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه‌شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نمادهاي معاملاتي(فاما)،(كروي)،(بورس)،(نبورس)،(كبورس)،(شسينا)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي آما(فاما)،توسعه معادن روي ايران(كروي)و بورس اوراق بهادار تهران(بورس)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار(نبورس)و كارگزاران بورس اوراق بهادار(كبورس)با توجه به بازگشايي نماد اصلي،صنايع شيميايي سينا(شسينا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

توقف نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار خريد و فروش سهام (كروي)

به اطلاع سرمايه گذاران محترم بازار سرمايه مي رساند، قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت توسعه معادن روي ايران در سررسيد مهرماه 1397، با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (كروي) مبني بر برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي، در پايان جلسه معاملاتي امروز متوقف خواهند شد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (وسديد1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه صنعتي سديد (وسديد1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي،امروز شنبه مورخ 23/04/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

توقف نمادهاي معاملاتي(غمهرا)،(فاما)،(كروي)،(دكوثر)،(خبهمن)

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي گروه توليدي مهرام(غمهرا)،صنعتي آما(فاما)،توسعه معادن روي ايران(كروي)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي،داروسازي كوثر(دكوثر)و گروه بهمن(خبهمن)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي-عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

عرضه اوليه سهام به روش ثبت سفارش در نماد (زقيام1)

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1261/الف/97 مورخ 20/04/1397 اين شرکت، روز دوشنبه مورخ 25/04/1397 تعداد 35،000،000 سهم از سهام شرکت كشت و دام قيام اصفهان(سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد (زقيام1) به روش ثبت سفارش، عرضه مي گردد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (كرمان1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان (كرمان1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت – گروه ب از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز شنبه مورخ 23/04/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي(خفنرح)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت فنرسازي خاور(خفنرح)با توجه به بازگشايي نماد اصلي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (تمحركه)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت ماشين سازي نيرو محركه(تمحركه)با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (حريل1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت ريل پرداز سير (حريل1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 19/04/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نمادهاي معاملاتي(بشهاب)،(مداران)،(ساراب)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لامپ پارس شهاب(بشهاب)،داده پردازي ايران(مداران)و سيمان داراب(ساراب)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران