خدمات و فعالیت های کارگزاری بانک رفاه کارگران

 

خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله گری و بازار گردانی شامل:

1-      - معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود

2-      - معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها

3-      - بازار سازی و بازار گردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده

 

خدمات مالی شامل:

1-      - مدیریت صندوق سرمایه گذاری

2-      - نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه

3-      - بازاریابی برای فروش اوراق بهادار

4-      - سبدگردانی اوراق بهادار

5-      - مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالا

 

خدمات مشاوره ای شامل:

1-      - قیمت گذاری اوراق بهادار

2-      - روشهای فروش و عرضه اوراق بهادار

3-      - طراحی اوراق بهادار

4-      - خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار

5-      - سرمایه گذاری

6-      - مدیریت ریسک

7-      - ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها

8-      - طراحی و تشکیل نهادهای مالی