نبض بازار
تصویر محتوا

توقف نماد (وغدير1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌(وغدير1)با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

توقف نماد (تكنو1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت تكنوتار(تكنو1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

توقف نماد معاملاتي (سفارود1)

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه فارسيت درود (سفارود1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 02/04/1397، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 29/03/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

توقف نماد معاملاتي شركت پخش البرز (پخش1)

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پخش البرز (پخش1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در تاريخ 31/03/1397، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 29/03/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

توقف نماد (فاسمين1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كالسيمين‌(فاسمين1)با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي نمادهاي معاملاتي(خكار)،(شبهرن)،(شبهرنح)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ايركا پارت صنعت(خكار)، نفت‌ بهران‌(شبهرن)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و نماد معاملاتي حق تقدم شركت نفت بهران(شبهرنح)با توجه به بازگشايي نماد اصلي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (غديس1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پاكديس (غديس1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي،امروز دوشنبه مورخ 28/03/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (تليسه1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت دامداري تليسه نمونه (تليسه1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 28/03/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (ساينا1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع بهداشتي ساينا (ساينا1) پس از ارائه اطلاعات شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز دوشنبه مورخ 28/03/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نمادهاي معاملاتي(شوينده)،(كفرا)،(خمحور)

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر(شوينده)،ف راورده‌ هاي‌ نسوزايران‌(كفرا)و توليد محور خودرو(خمحور)،با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كسرا)،(دفارا)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سراميك ‌هاي ‌صنعتي‌ اردكان‌(كسرا)و داروسازي‌ فارابي‌(دفارا) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (چكاپا1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 23/03/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (خديزل1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بهمن ديزل (خديزل1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 23/03/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (سبزوا1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيملن لار سبزوار (سبزوا1) پس از ارائه اطلاعات شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 23/03/1397 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

توقف نماد معاملاتي شركت ريل پرداز سير (حريل1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت ريل پرداز سير (حريل1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در تاريخ 24/03/1397 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 22/03/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران